Menu Zamknij

Polskie Towarzystwo Histeroskopii

Powstałe w 2021 Polskie Towarzystwo Histeroskopii jest zwieńczeniem wieloletnich prac nad powołaniem specjalistycznej organizacji w dziedzinie histeroskopii skupiającej zarówno pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, średni personel medyczny, techników) jak i wyspecjalizowane ośrodki medyczne, naukowe i biznesowe (uniwersytety, instytuty medyczne, inne instytucje naukowe, szpitale, koncerny medyczne).

Celem Polskiego Towarzystwa Histeroskopii jest propagowanie rozwoju metod diagnostyki i leczenia histeroskopowego patologii jamy macicy, wspomaganie prac naukowo – badawczych, współpraca w tym zakresie z ośrodkami zagranicznymi, popularyzacja wiedzy praktycznej i naukowej oraz wymiana doświadczeń między ośrodkami.

Zarząd PTH

Poniżej przedstawiamy założycieli Polskiego Towarzystwa Histeroskopii, których niezłomna pasja i zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia podwalin dla rozwoju i promocji histeroskopii w naszym kraju

DR N.MED. JACEK DONIEC

Prezes Polskiego Towarzystwa Histeroskopii

CENTRUM CHIRURGII ROBOTYCZNEJ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY Centralny Szpital Kliniczny MON

PROF DR HAB.N.MED. WŁODZIMIERZ BARANOWSKI

Vice prezes Polskiego Towarzystwa Histeroskopii

KLINIKA GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY Centralny Szpital Kliniczny MON

Partner strategiczny PTH

Misja PTH

Misją PTH są propagowanie działań zmierzających do poprawy jakości diagnostyki i leczenia patologii jamy macicy z zastosowaniem metod histeroskopowych. Misja ta będzie realizowana poprzez stworzenie sieci wszystkich członków Towarzystwa współpracy i współpracy obejmującej transfer wiedzy oraz implementację najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych rozwiązań w technikach histeroskopowych. Nadrzędnym celem PTH jest optymalizacja leczenia metodami histeroskopowymi w Polsce, a tym samym wzrost rangi i jakości usług dla pacjentów krajowych i zagranicznych.

Cele

Misją PTH są propagowanie działań zmierzających do poprawy jakości diagnostyki i leczenia patologii jamy macicy z zastosowaniem metod histeroskopowych. Misja ta będzie realizowana poprzez stworzenie sieci wszystkich członków Towarzystwa współpracy i współpracy obejmującej transfer wiedzy oraz implementację najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych rozwiązań w technikach histeroskopowych. Nadrzędnym celem PTH jest optymalizacja leczenia metodami histeroskopowymi w Polsce, a tym samym wzrost rangi i jakości usług dla pacjentów krajowych i zagranicznych.

Działalność PTH

Głównymi aspektami działalności Polskiego Towarzystwa Histeroskopii jest działalność naukowo-analityczna, edukacyjno-szkoleniowa oraz monitorująco-nadzorcza w dziedzinie histeroskopii.

Działalność naukowa PTH będzie ukierunkowana na aplikacyjne wykorzystanie badań naukowych z zakresu histeroskopii. Do analiz będą wykorzystywane m.in. dane uzyskane w procesie nadzorowania ośrodków a tym samym możliwe będzie opracowanie rekomendacji, Dodatkowym aspektem działalności PTH będzie jego funkcja informacyjna, polegająca z jednej strony na publikowaniu wyników analiz, z drugiej na prowadzeniu akcji edukacyjnych związanych z histeroskopią. Społeczne akcje edukacyjno-informacyjne będą miały na celu zwiększenie świadomości społecznej możliwych zastosowań histeroskopii. Spodziewanym efektem kampanii tego typu będzie wcześniejsze rozpoczynanie leczenia, a co za tym idzie, jego większa skuteczność.

Działalność edukacyjna PTH skupi się na kształceniu podyplomowym w zakresie histeroskopii. Szkolenia będą prowadzone na kilku płaszczyznach – główne z nich to szkolenia kliniczne. Praktyczna działalność szkoleniowa będzie obejmować kursy z zakresu histeroskopii, Szkolenia skupiać będą się na aspektach praktycznych w tej dziedzinie, co znajdzie odzwierciedlenie w zajęciach typu „hands-on” prowadzonych w specjalnie do tego celu przygotowanych treningowych salach zabiegowych oraz operacje histeroskopowe do bezpośredniego oglądu na żywo.

Działalność PTH w zakresie monitorowania i nadzorowania leczenia będzie skupiała się na monitorowaniu jakości opieki oferowanej przez ośrodki zajmujące się histeroskopią, nadzorowaniu leczenia histeroskopowego poprzez wydawanie zaleceń postępowania oraz licencjonowaniu ośrodków mających w swojej ofercie zabiegi histeroskopowe. Monitorowanie jakości opieki będzie odbywało się na zasadzie okresowej analizy danych nadsyłanych w czasie rzeczywistym przez ośrodki.Licencjonowanie ośrodków odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zarządzania jakością z uwzględnieniem unikalnej specyfiki leczenia histeroskopowego. Licencjonowanie będzie traktowane jako zewnętrzne potwierdzenie jakości oferowanej opieki.

Członkostwo w PTH

Korzyści dla członków PTH:

Przynależność do elitarnego Towarzystwa Naukowego

Otrzymywanie informacji o konferencjach i kursach

Zniżkowe opłaty wpisowe na konferencje i kursy organizowane przez PTH

Możliwość nawiązania współpracy naukowo – badawczej Bezpłatny dostęp do nagrań z kongresów i kursów realizowanych przez PTH

Współudział we wspólnych projektach krajowych jak i zagranicznych (wynik współpracy biznes-biznes, nauka-biznes),

Nowe usługi (wynik współpracy biznes-biznes, nauka-biznes),

Przynależność do grupy zakupowej (obniżenie kosztów),

Nowe rynki zbytu (turystyka medyczna),

Wymiana doświadczeń,

Współpraca ze sferą B+R (działalność badawczo – rozwojowa):

Wysokość składki

01 kwietnia 2021 w Warszawie Walne Zebranie PTH przyjęło uchwałę dotyczącą wysokości i sposobu naliczania składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Histeroskopii od 2021 roku, o poniższej treści: „Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Histeroskopii ustala od 1 kwietnia 2021 roku wysokość składki członkowskiej w PTH na kwotę*:

200,00 zł

dla członków PTH powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;

150,00 zł

dla członków PTH poniżej 35 roku życia; z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;

100,00 zł

dla członków PTH – pielęgniarek i techników medycznych;

0,00 zł

(zwolnienie z opłaty) dla członków PTH poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”

Wyliczenie wysokości składki następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).

Płatności:

składkę członkowską można wpłacać przelewem na rachunek bankowy PTH, prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. dedykowany do wpłat składek członkowskich:

  • Nr rachunku: 65 1600 1462 1856 8655 0000 0001
  • Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Histeroskopii
  • Tytuł: Składka PTH za rok 2021, imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia

Kontakt

© 2022 All Rights Reserved.